Základové konštrukcie pre montované domy Haas Fertigbau

Spoločnosť Haas Fertigbau, spol. s.r.o. Vám postaví nielen vrchnú stavbu Vášho montovaného domu, ale v prípade Vášho záujmu Vám dodáme tiež jeho spodnú stavbu (tzn. základovú konštrukciu,  alebo čiastočné či plné podpivničenie).

Pre Vašu počiatočnú predstavu bola stanovená základná orientačná cena základovej konštrukcie (bez domových prípojok inžinierskych sietí) vo výške:

od 125 Eur / m2 vrátane DPH 

Vyššie uvedená cena / m2 základovej konštrukcie bola stanovená ako orientačná na základe týchto parametrov miesta stavby:

  • miesto stavby bez výskytu existujúcich stavebných a iných objektov, vyrastené zelene, event. bez ďalších vplyvov a prekážok sťažujúcich prístup na miesto stavby event. sťažujúcich samotné začatie stavebných prác
  • štandardne rovinatý terén v mieste stavby montovaného domu a priľahlom okolí, výškový rozdiel pôvodného terénu na dĺžku objektu rodinného domu max. 200 mm
  • štandardné zloženie podložia – ľahká ťažiteľnosť v celom rozsahu realizácie základovej konštrukcie, bez nutnosti paženia pri zemných prácach
  • podložie súrodé (homogénne)
  • nemrznúca základová škára v hĺbke max. 1100 mm
  • únosnosť podložia v úrovni základovej škáry min. 200 kPa
  • stredné riziko prenikania radónu z podložia
  • podložie bez nutnosti realizácie drenáže a pod. systémov
  • neagresívne podložie bez výskytu tlakovej spodnej vody, spodnej vody, geologických zlomov a pod. extrémnych vplyvov, ktoré by bolo potrebné zohľadniť pri návrhu spodnej stavby montovaného domu

Stanovenie presnej a záväznej ceny dodávky spodnej stavby montovaného domu (tzn. základovej konštrukcie alebo čiastočného či plného podpivničenia) a ocenenia hlavných domových prípojok inžinierskych sietí (v prípade, že budete ich dodávku tiež požadovať) bude realizované vo fáze po dokončení projektovej dokumentácie Vášho rodinného domu, v ktorej bude spodná stavba presne špecifikovaná.

Základová doska - prospekt na stiahnutie